Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА DRINKSTORE.BG

Глава 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящите Общи условия регламентират тристранните отношения между „drinkstore.bg.“, „Продавач“ и „Клиент“, които се пораждат при използване на услугите предоставяни чрез Платформата drinkstore.bg.

(2) Ако, която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия е или бъде прогласена за нищожна, унищожима или незаконосъобразна въз основа на Законите или решение на съд/арбитраж, законосъобразността, приложимостта и изпълнението на останалите разпоредби, няма да бъдат засегнати.

Чл.2 Субекти(страни), към които са адресирани правилата описани по-долу:

(1)drinkstore.bg“ – Платформата Дринкстор Маркетплейс съставлява софтуерно приложение за електронна търговия, чрез която се осигуряваа връзката между „Продавач“ и „Клиент“(наричана по-долу „Платформа drinkstore.bg“). Домейнът „drinkstore.bg“ и неговите производни, както и цялата достъпна информация в тях е изключителна собственост на "ДРИНКСТОР" ООД, ЕИК: 206115470 , ДДС № BG206115470 с адрес на управление: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул.БАЧО КИРО 9Г.; телефон за връзка: 061172238; email: office@drinkstore.bg. „ДРИНКСТОР“ ООД притежава и си запазва всички права на интелектуална и индустриална собственост, свързани с домейна drinkstore.bg и производните му, независимо дали са собствени, получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин. В този смисъл копирането, разпространяването и предоставянето на тези права може да се извърши само след изричното съгласие на „ДРИНКСТОР“ ООД.

(2) Продавач – Юридическо лице или друго правно образувание, предлагащо собствени или принадлежащи на други търговци „Продукти“ в Платформата drinkstore.bg с цел продаването им на „Клиентите“. Качеството Продавач се придобива след като завърши процеса по регистрация в Платформата drinkstore.bg. Продавачът гарантира, че информацията и документите, използвани в процеса по регистрация, са актуални, правилни и пълни.

(3) Клиент – напълно дееспособно физическо, юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата drinkstore.bg за: сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, посредством изготвяне на „Пръчка“ за закупуване „Продукти“; връщане на „Продукти“; извършване на плащания; комуникация с „Продавача“ и други услуги предлагани от Платформата drinkstore.bg. Качеството Клиент се придобива след извършването на регистрация и създаване на акаунт - раздел от Платформата drinkstore.bg, съставляващ email адрес и парола, в който се съдържа информация относно субекта извършил регистрацията, история на някои от действията му в Платформата drinkstore.bg. Клиентът гарантира, че информацията и документите, използвани в процеса по регистрация, са актуални, правилни и пълни.

Чл.3 Основни понятия:

(1) Продукт – благо предлагано от Продавача за продажба чрез Платформата drinkstore.bg, което е обект на сключения между Клиента и Продавача договор за покупко-продажба.

(2) Поръчка – съгласие за закупуване на Продукти изпратено от Клиента към Продавача чрез Платформата drinkstore.bg.

(3) Завършена Поръчка – Поръчка, по която са изпълнени всички задължения от Продавача и Клиента. За Завършена се приема и Поръчка, която не е изпълнена по вина на Продавача. Въз основа на Завършените Поръчки през даден Отчетен период, се формира Оборота.

(4) Оборот – всички суми, които трябва да бъдат получени съгласно Законите от Продавача, възникнали от Завършените Поръчки през даден Отчетен период, без ДДС или други данъци, наложени по Закон.

(5) Комисиона – стойността, която Продавачът е длъжен да заплати на „ДРИНКСТОР“ ООД като възнаграждение за услугите, предоставени чрез Платформата drinkstorе.bg, изчислена на база Оборота, съгласно Общите условия.

(6) Блокиране на Продукт – мярка, изразяваща се във временна неактивност на конкретен Продукт, която може да бъде наложена от Платформата drinkstore.bg, до изясняване на ситуацията, при констатирано нарушаване разпоредбите на Общите условия и/или на действащите Закони.

(7) Временно прекратяване – Санкция, която може да настъпи като последица от неизпълнено задължение или друго поведение, което нарушава начина за функциониране на Платформата drinkstore.bg или нарушават права на друг Продавач/Клиент. Санкцията се състои в ограничаване достъпа до Платформата drinkstore.bg за определен период от време, като в този времеви интервал Продавачът има възможност да обработва вече направените Поръчки, до датата на налагане на санкцията. За периода на временното преустановяване, Продуктите няма да са активни в Платформата drinkstore.bg и Продавачът няма да може да получава Поръчки;

(8) Спецификации – всички характеристики и/или описания на предлаганите от Продавача Продукти.

(9) Ревю – писмена оценка от Клиент, основаваща се на личния му опит и умение да коментира и изразява мнение, доколко Продуктът отговаря на посочените от производителя спецификации.

(10) Рейтинг – метод за изчисляване нивото на удовлетвореност на даден Клиент от потреблението на определен Продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки Продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Оценяването винаги е придружено с Ревю от страна на Клиента.

(11) Бюлетин – средство за периодично информиране относно предлаганите в Платформата drinkstore.bg Продукти, изпращани по електронен път.

(12) Отклоняване на Поръчка и/или Клиент – всяко деяние(действие/бездействие) на Продавача, извършено пряко от него и/или негови служители, или свързани лица, чрез което се подбужда или се прави опит да бъде подбуден Клиент да завърши Поръчка и съответно да купи Продукт, сега или в бъдеще, чрез друг метод алтернативен на предвидените в Платформата drinkstore.bg(напр., SMS, имейл, препращане към собствения си търговски сайт за продажба на продукти и пр.), ако последният метод е бил първоначално използваният от Клиента. Не се счита за отклоняване на Поръчка и/или Клиент ситуацията, при която Клиентът, след като е завършил дадена Поръчка чрез Платформата drinkstore.bg, реши да пусне друга поръчка направо към Продавача, без пускането на новата поръчка да бъде обусловено от деяние на Продавача;

(13) Закони – всеки нормативен акт приложим и действащ на територията на Република България(Конституция на Република България, закони, кодекси, решения, постановления, наредби, декрети, регламенти, директиви и пр.).

Чл. 4 (1) Продавачите/Клиентите използващи Платформата drinkstore.bg имат следните основни права и задължения:

1. При регистрация в Платформата drinkstore.bg да се запознаят подробно с настоящите Общи условия и да се съгласят за безусловното им спазване.

2. Всеки Продукт се ползва от гаранция съгласно действащите Закони. Клиентът има право да бъде информиран относно гаранционните условия преди да закупи Продукта, като Продавачът има задължението да предостави на Клиента, заедно с Продукта, гаранционен сертификат, ако такъв се изисква съгласно действащите Закони.

3. Имат задължение да бъдат добросъвестни при воденето на преговори, сключването и изпълнението на договорните отношения. В случай, че им бъде предоставена поверителна информация(качеството за „поверителност“ се определя от източника на информацията), нямат право да я разпространяват на трети лица или да я използват за развитие на собствена стопанска дейност, освен с писменото съгласие дадено от източника на поверителната информация. Това задължение отпада след изтичането на 3(три) годишен срок, считано от момента, в който бъдат прекратени отношенията между Субектите.

4. Продавачът/Клиентът има задължение да не прави изявления в пресата и/или други публични изявления, чрез които се засяга имиджа на друг Субект.

(2) Общите условия може да бъдат изменяни едностранно от собствениците на Платформата drinkstore.bg, за което в подходящ срок, предварително ще бъдат известявани заинтересованите субекти, чрез публикуване на промените в Платформата drinkstore.bg. При несъгласие с извършените промени, заварените Продавачи/Клиенти имат право да прекратят едностранно отношенията си с Платформата drinkstore.bg, не по-късно от датата, от която влизат в сила измененията на Общите условия. В противен случай те стават обвързани от влизане в сила на извършените промени, чиято дата се определя в акта за изменение.

Чл. 5 (1) Всеки Субект се освобождава от отговорност при обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения, дължаща се на форсмажорно обстоятелство - непредвидимо събитие, причиняващо невъзможността, което е непредотвратимо от Субектите и поради това не би могло да бъде избегнато.

(2) За да настъпи освобождаването от отговорност предвидено в ал.1, всеки от Субектите трябва незабавно след появата на форсмажорното обстоятелство да информира титуляра на правото за породената обективна невъзможност и причините довели до нея.

(3) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от възникване на форсмажорното обстоятелство, то продължава, всеки Субект има право след като уведоми насрещната страна, да прекрати правоотношението, без да дължи обезщетение за евентуално причинените вреди.

Чл. 6 (1) Тълкуването, валидността и изпълнението на разпоредбите на настоящите Общи условия, както и всички останали действия на Субектите по чл. 1, се извършват съгласно действащите Закони.

(2) Всеки възникнал спор, произтичащ от отношенията породени при използване на Платформата drinkstore.bg, следва да се решава чрез преговори между спорещите. В случай, че не бъде постигнато помирение по взаимно съгласие, то спорът, следва да се отнесе пред компетентната съдебна инстанция. В случай, че страна по спора е „ДРИНКСТОР“ ООД, то местно компетентен е съответния съд в района на седалището на „ДРИНКСТОР“ ООД.

Глава 2 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И ПЛАТФОРМАТА DRINKSTORE.BG.

Чл. 7 Клиентът декларира, че представените данни при регистрацията в Платформата drinkstorе.bg са актуални и съответстват на действителността.

Чл. 8 От момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата drinkstore.bg, има възможност да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини с рекламни материали за предлаганите Продукти. Клиентът може да се откаже по всяко време от получаването на Бюлетин, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, или като се свърже с представител на Платформата drinkstore.bg

Чл. 9 (1) Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни в Платформата drinkstore.bg, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

1. поддържане акаунта на Клиента, включително регистриране на Поръчки, изпращане на поръчани продукти, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти;

2. изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по email или чрез SMS;

3. осъществяване на пазарни проучвания, проследяване, наблюдение на продажбите и на потребителското поведение.

Чл. 10 След като качеството Клиент е придобито, ползвателите на Платформата drinkstore.bg имат възможност да:

1. Подават Поръчки за закупуването на избрани от тях Продукти;

2. Проследяват историята на Завършените Поръчки;

3. Да открояват определени Продукти като подходящи за тях, добавяйки ги към „Любими“;

4. Да извършват сравнения между спецификациите на различните Продукти;

5. Задават въпроси пряко към Продавача и провеждат активна дискусия с цел получаване на информация, която им е необходима, за да може да преценят доколко съответния Продукт би задоволил потребностите им;

6. Да коментират, оценяват и правят ревюта на избрани от тях Продукти;

Чл. 11 (1) Публикуването на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори в Платформата drinkstore.bg може да се прави от Клиента, в раздел "Въпроси и отговори на клиенти" и "Ревюта". Написаното следва да се отнасят до характеристиките и начина за употреба на даден Продукт.

(2) От момента, в който бъде публикувано дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор, Клиентът предоставят на Платформата drinkstore.bg неограничен, постоянен, безвъзвратен, лиценз и право да използва, възпроизвежда, адаптира, публикува, превежда и разпространява това съдържание.

(3) При публикуване на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор, всеки Клиент се задължава да:

1. Се позовава само на характеристики и/или начин на употреба на определен Продукт, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят(напр. цена);

2. Използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думи или изрази, които въпреки че не са български, са широко използвани в обществото в съответната област (пример: notebook, plug and play);

3. Използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на друг Субект или трето лице;

4, Публикуват правилно въведеното съдържание на Платформата drinkstore.bg както следва: всеки Въпрос да бъде публикуван в раздел "Въпроси и отговори на клиенти" и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел "Ревюта".

5. Въвежда информация, която е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, общоприет морал и етика.

6. Използва тези услуги само за комуникиране и/или получаване на допълнителни сведения относно определен Продукт, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;

7. Не предоставя и/или изисква, по какъвто и да е начин, лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

8. Не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Платформата drinkstore.bg;

9. Не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

10. Не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача. За целта следва да се насочи към контактите на Продавача, публикувани в Платформата drinkstore.bg.

(4) Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има съдържание, което не съответства на Законите и/или Общите условия, след детайлно разглеждане от страна на Платформата drinkstore.bg, публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове може да бъдат премахнати при установяване на нарушение.

Чл. 12 (1) В случай, че Платформата drinkstore.bg констатира нарушения на настоящите Общи условия, има право да наложи санкция, изразяваща се в ограничаване възможността на нарушителя – Клиент, да използва Платформата drinkstore.bg. При виновно причинени вреди е възможно да бъде ангажира и имуществената отговорност на нарушителя – Клиент.

(2) При наложена санкция единственото право на Клиента е да се обърне към отдел "Връзки с клиенти" на Платформата drinkstore.bg, за да бъде информиран относно причините довели до наложените ограничения

(3) “ДРИНКСТОР” ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на наложените ограничения, независимо от тяхната правилност или основателност.

Глава 3 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И ПЛАТФОРМАТА DRINKSTORE.BG.

Чл. 13 (1) Продавачът декларира и гарантира, че:

1. Е законово учреден и извършва своята дейност съгласно Законите;

2. Е правосубектен и има всички разрешителни, изискуеми от Законите за търговия с Продуктите предлагани в Платформата drinkstore.bg;

3. Е представил актуална, пълна и достоверна информация при своята регистрация в Платформата drinkstore.bg,

4. Е запознат с всички условия за използване на Платформата drinkstore.bg

5. Ще упражнява всички права и ще изпълнява задълженията си съгласно Законите и настоящите Общи условия.

(2) Продавачът гарантира, че търговското разпространение и доставката на Продуктите е съгласно всички приложими Закони и по-специално съгласно законовите разпоредби, отнасящи се до производството, разпространението и търговията на нехранителни и хранителни стоки, според случая, включително и разпоредбите относно защита на потребителите, електронната търговия, както и тези, отнасящи се за договорите, сключени от разстояние.

(3) Продавачът приема това, че в Платформата drinkstore.bg може да бъдат предлагани за продажба и търговско разпространение еднакви или сходни на неговите Продукти.

Чл.14 За да може да търгува с Продуктите си в Платформата drinkstore.bg, Продавачът има следните задължения:

1. Да търгува само чрез нови Продукти - Продукти, които не са били употребявани, използвани, изхабени, разпечатани и/или тествани, както и Продукти, които нямат в своя състав елементи, които са били употребявани

2. Да не търгува с фалшифицирани Продукти

3. Да търгува само с Продукти, отговарящи на приложимите Закони, по цените заредени и посочени в Платформата drinkstore.bg към деня, в който Поръчката е направена;

4. Да предлага валидна и актуализирана в реално време информация относно наличността на склад на Продуктите, условията на доставка, таксите и други обстоятелства свързани с тяхната цена.

5. Да зареди в Платформата drinkstore.bg всички характеристики и цялата информация относно Продуктите и да ги актуализира постоянно.

6. Да направи снимки на Продуктите, спазвайки условията посочени в чл. 19 от Общите условия, за да осигури високо ниво на документиране и да зареди в Платформата drinkstore.bg тези снимки с цел те да бъдат показвани на Клиентите;

7. Да използва преимуществено Платформата drinkstore.bg като начин за комуникация;

8. Да използва данните за контакт на Клиента, налични в Платформата drinkstore.bg само в случай, че е необходимо да се свърже с Клиента във връзка с дадена Поръчка;

9. Да осигури достоверно и обстоятелствено информиране на Клиент и/или представители на Платформата drinkstore.bg. Да отговаря на запитвания направени от Платформата drinkstore.bg(включително и на постъпили запитвания от Клиенти), или на преки запитвания от Клиенти относно всяка Поръчка и/или Продукт;

10. Да отговаря спрямо Клиента и третите лица(ако е релевантно) за дадената гаранция и качествата на предлагания от него Продукт;

11. Да издаде необходимите данъчни документи, наложени от Законите за всяка Поръчка и да ги предостави на Клиента заедно с всякакви други документи, които Законите изискват да придружават Продукта, съставляващи предмет на Поръчката.

12. Да достави Продукта, който е предмет на Поръчка, по начин договорен с Клиента;

13. Да притежава пряко или непряко всички права на интелектуална собственост върху предлагания Продукт(включително върху документите и/или информацията и/или снимки/изображения, представени в Платформата drinkstore.bg), гарантирайки, че чрез излагането на качените снимки и/или материали за Продукта в Платформата drinkstore.bg, не нарушава ничие чуждо право;

14. Да не извършва Отклоняване на Поръчки и/или Клиенти;

15. Да отговаря за качеството на представената и изложена информация за всеки отделен Продукт, като ако се появят несъответствия между физическия Продукт и представената и изложена информация, Продавачът е единственият отговорен за въпросните разлики, като поема цялата отговорност за покриване на вредите, причинени на Клиента, трети страни и/или на Платформата drinkstore.bg;

16. Да посочи в Платформата drinkstore.bg сроковете и условията за продажба на Продукта, преди датата на пускане на първата Поръчка, с цел те да бъдат достъпни за Клиентите;

17. Да не злоупотребява с използването на Платформата drinkstore.bg(включително чрез, но без да се ограничава до правене на фалшиви поръчки към други Продавачи, даване на отрицателни мнения за чужди Продукти, без да има обективно основание за това, даване на мнения за собствени Продукти и т.н.) и да не прави опити за получаване на информация относно друг Продавач, която не е публично достъпна;

18. Да не използва автоматични неоторизирани приложения, които са насочени към автоматично извличане на информация, като по този начин засягат функционалността, естествения трафик и статистиките за трафика на Платформата drinkstore.bg;

19. Да съдейства на центъра за обслужване от Платформата drinkstore.bg, чрез който Клиентите могат да задават въпроси и правят рекламации относно Продукт и/или Поръчка. В този смисъл Продавачът е задължен да предостави необходимата информация във връзка с повдигнатиете от Клиента въпроси и/или направените рекламации.

20. Да понесе законовите последици от неизпълнение на задълженията си, които следват от Законите, Общите условия и договори, по които Продавачът е страна.

Чл. 15 „ДРИНКСТОР“ ООД декларира, че е собственик на Платформата drinkstore.bg и прилежащите домейни.

Чл. 16 (1) „ДРИНКСТОР“ ООД поема задължението, че след като Продавачът приеме Общите условия, ще му предостави на разположение Платформата drinkstore.bg за представяне и търговско разпространение на неговите Продукти. При технически проблем водещ до невъзможност за пълноценно използване или изобщо липсата на достъп до Платформата drinkstore.bg, не може да бъде ангажирана отговорността на „ДРИНКСТОР“ ООД.

(2) Освен основното задължение описано в ал. 1, „ДРИНКСТОР“ ООД поема следните задължения:

1. Да приема Поръчки от Клиенти и да ги изпраща до Продавача чрез Платформата drinkstore.bg;

2. Да използва Платформата drinkstore.bg като начин за комуникация с цел обмен на информация относно Поръчки, Продукти и Клиенти;

3. Да предоставя услуги по обслужване на Клиентите, свързани с поставени въпроси, запитвания, оплаквания относно Продукти, Продавачи или направени Поръчки;

4. Да понесе юридическите последици от неспазване на договорните си задължения.

Чл. 17 „ДРИНКСТОР“ ООД приема, че Продавачът ще предлага за продажба и търговско разпространение своите Продукти сам и/или чрез други посредници. Продавачът е свободен да избере начин, чрез който желае да продава своите Продукти, стига това да не съставлява Отклоняване на Поръчка и/или на Клиент. „ДРИНКСТОР“ ООД не носи отговорност за вреди причинени в процеса на продажба относно Продуктите. Отговорността и рискът от търговската дейност се носи изключително и само от Продавача.

Чл. 18 (1) За услугите, предоставени чрез Платформата drinkstore.bg, Продавачът дължи на „ДРИНКСТОР“ ООД Комисиона, чиито размер се уговаря в отделно търговско споразумение.

(2) Комисионата е дължима за всеки Отчетен период, който започва на 1-во число на всеки месец от годината и завършва на последния ден от същия месец. За всеки Отчетен период Платформата drinkstore.bg издава подробен отчет за получените плащания от Завършените поръчки, както и фактура за Комисионата. Ако Продавачът има възражения относно съдържанието им и ако същите са основателни, евентуалните разлики ще бъдат отразени в подробния отчет с плащания и във фактурата, отнасящи се за непосредствено следващия Отчетен период.

(3) За Поръчки, платени с платежна карта и след това отменени от Продавача, без значение от причината или автоматично анулирани поради това, че не са завършени в срока заложен в Платформата drinkstore.bg, Продавачът дължи Комисиона, платима през Отчетния период следващ отмяната/анулирането на Поръчката. При фиктивни Поръчки и анулирани от Продавача, след провеждане на проверка, Платформата drinkstore.bg не начислява Комисиона.

(4) За Поръчки, платени с Наложен платеж и отменени от Продавача, без значение от причината за това или автоматично отменени, заради това, че не са били завършени в срока, предвиден в Платформата drinkstore.bg, не се дължи Комисиона. Ако Комисионата по тези Поръчки, вече е фактурирана от Платформата drinkstore.bg, същата ще бъде приспадната от фактурата за непосредствено следващия Отчетен период.

(5) За всеки Продукт, поръчан от Клиент и платен с платежна карта, Платформата drinkstore.bg ще събере цената от името на Продавача на база информацията от направената Поръчка. В този смисъл, Продавачът упълномощава изрично Платформата drinkstore.bg да събира цената от Продуктите, купени от Клиентите.

(6) След изтичане на всеки Отчетен период, Платформата drinkstore.bg е длъжна да преведе, на посочена от Продавача сметка, всички събрани за Продавача суми по ал. 5 през съответния Отчетен период, като предварително прихване стойността на Комисионата.

(7) Ако плащането на Комисионата не може да бъде извършено чрез прихващане от сумите, събрани от Клиентите, плащането ще се извърши от Продавача чрез банков превод по сметка, посочена във фактурата по ал. 2, в срок от 5(пет) дни след издаване на проформа фактура от „ДРИНКСТОР“ ООД.

Чл. 19 (1) С цел представяне на Продуктите в Платформата drinkstore.bg, Продавачът има задължението да зареди, следната информация, която трябва да бъде пълна, достоверна и актуална:

1. Свои идентификационни данни и данни за контакт, както и информация за производителя на Продукта, в случай, че той е различен от Продавача;

2. Подробно описание за всеки Продукт съгласно приложимите Закони и търговски практики(тип, алкохолно съдържание, състав и пр.), при спазване изискванията на ал.3;

3. Всякакви специални предупреждения относно евентуални рискове, свързани с Продукта и приложимите Закони;

4. Срокове и условия за продажба на Продукта, включително срокове за анулиране и връщане на Поръчката, както и всякакви други условия, счетени за релевантни от Платформата drinkstore.bg.

5. Обща цена за всеки Продукт, посочена в националната валута на Република България, съдържаща всички налози, така че Клиентите да бъдат правилно и пълно информирани относно цената на Продуктите.

6. Срок и начини за доставка или изпълнение на всяка Поръчка.

7. Информация относно услугите, придружаващи съответния Продукт, срокове на валидност и/или срокове на гаранция на Продукта, условия за сервиз, ако това е приложимо.

8. Информация относно реалната наличност на Продукта в склад;

9. Условия за получаване на отстъпки, награди, подаръци и създаването на промоционални кампании;

10. Всякакви други условия или информация, наложими по действащите Закони.

(2) Платформата drinkstore.bg има правото да откаже представянето на Продукт, който не отговаря на изискванията посочени в настоящите Общи условия и приложими по Закон. Платформата drinkstore.bg си запазва правото да проверява информацията и/или снимките за представените Продукти, по всяко време, и да блокира тези от тях, при които счита, че е налице нарушение, като за предприетата мярка следва да информира съответния Продавач, с цел премахване на нарушението. Въпреки непрекъснатия контрол осъществяван от Платформата drinkstore.bg за спазване на Общите правила и Законите, представянето на Продукт в Платформата drinkstore.bg не създава гаранция или отговорност за „ДРИНКСТОР“ ООД свързана по какъвто и да е начин със съответния Продукт.

(3) Продавачът е задължен да прикачи в Платформата drinkstore.bg, за всеки Продукт, цялата информация и пълна документация, съгласно посочените от Платформата drinkstore.bg полета за въпросния вид Продукт при спазване на Законите, като се представи най-малко:

1. Цветна представителна снимка на Продукта с минимална резолюция: 500x500 пиксела, квадратно изображение, бял фон, фокус върху Продукта, с естествени непроменени цветове;

2. Описание, което да отразява характеристиките на Продукта и което да го отличи от други сходни продукти от същата категория;

(4) Всички изображения, поместени на Платформата drinkstore.bg имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Възможно е някои от изображенията да не отговарят на външния вид на съответния Продукт или да създават грешно впечатление за него. Продавачът не носи отговорност за подобни несъответствия.

(5) За да се предотврати появата на един и същ Продукт повече пъти и да се намали търсенето от страна на Клиента, Продавачът се задължава да използва и позволява на Платформата drinkstore.bg и другите Продавачи да използват функцията „Общ Продукти“(добавяне на наличност и цена на Продукт, който вече съществува в Платформата drinkstore.bg). Ако към момента на качване Продавачът не асоциира Продуктите си с другите, които имат еднакви характеристики и спецификации, съществуващи вече в Платформата drinkstore.bg и не отстрани това дублиране в срок от 5 (три) дни след известие, изпратено от Платформата drinkstore.bg, последната има правото да асоциира автоматично или да блокира Продуктите, за които не са спазени условията за асоцииране. За това не може да бъде ангажирана отговорността на Платформата drinkstore.bg.

(6) Представянето на Продуктите в Платформата drinkstore.bg ще се извърши въз основа на алгоритъм. Платформата drinkstore.bg не гарантира на Продавача, че неговите Продукти ще бъдат показани на определена позиция(с предимство). Платформата drinkstore.bg запазва правото си едностранно да променя алгоритъма и категориите за показване на Продуктите. Извършването на подобна промяна не е от естество да ангажира отговорността на Платформата drinkstore.bg относно нереализирани продажби/печалби от Продавача в следствие на промяната.

Чл. 20 (1) Платформата drinkstore.bg получава направените от Клиента Поръчки и ги препраща към Продавача чрез Платформата drinkstore.bg

(2) Платформата drinkstore.bg може по всяко време, поради причини за безопасност, на основание задълженията, произтичащи от Законите или акт на компетентен за това орган, да наложи определени ограничения в броя Поръчки или на общия брой Поръчки за определен период. Платформата drinkstore.bg не отговаря за евентуални вреди, които може да настъпят като последица от въведените ограничения.

(3) Продавачът отговаря за всяка Поръчка на Клиент, изпратена от Платформата drinkstore.bg, че ще актуализира статусите по изпълнение на Поръчката, последователно, както следва:

1. Незабавно след изпращане на Поръчката от Платформата drinkstore.bg, Продавачът е задължен да потвърди получаването и да запази поръчаните Продукти - статус: „ Приета“.

2. При анулиране на Поръчката(Чл. 21, ал. 1, т. 3 от Общите условия) от Продавача - статус: „Анулирана от Продавача“

3. При анулиране на Поръчката от Клиент или от Платформата drinkstore.bg(чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от Общите условия) - статус: „Анулирана от Клиента“

4. Продавачът извършва логистичните операции, необходими за подготовка на Продуктите от Поръчката, издава данъчните документи и я изпраща на Клиента - статус: „Изпратена“

5. Продавачът получава сумата по наложени платеж за поръчка - статус: „Платена“.

(4) Платформата drinkstore.bg си запазва правото, без обаче да има задължение, да проверява правилността на статусите и направените промени от Продавача. Продавачът е единственият, който може да бъде държан отговорен спрямо Клиенти, трети лица и Платформата drinkstore.bg за вреди, причинени от извършване на изменения в Поръчката без съгласието на Клиента и/или без незабавното отразяване на промените в Платформата drinkstore.bg и/или незабавното й уведомяване.

(5) Изменения на Поръчката, може да се направят от Продавача само със съгласието на Клиента и при незабавно отразяване на измененията в Платформата drinkstore.bg. Ако промените на Поръчката се извършат извън Платформата drinkstore.bg, Продавачът се задължава незабавно да изпрати информация за направените промени.

(6) Продавачът е длъжен да издаде данъчните документи спрямо цената на Поръчката, посочена в Платформата drinkstore.bg към момента на пускане на Поръчката. При разлика в цената, която е резултат от грешка на Продавача, същият се задължава да поеме разходите, генерирани от допуснатата грешка.

(7) Продавачът се задължава да осигури доставката на Продуктите, поръчани от Клиента до адреса, посочен от последния. Начините за доставка се определят в договора между Продавача и Клиента.

(8) Продавачът се ангажира да спазва сроковете за доставка, посочени в Платформата drinkstore.bg, както и мястото за доставка, посочено в Поръчката на Клиента.

(9) По всяко оплакване, получено от Клиент или трето лице относно Поръчка, през работното време на Продавача, трябва да бъде извършен анализ и осъществена обратна връзка от Продавача в същия работен ден. Оплакванията, получени извън работно време, ще бъдат разглеждани през следващия работен ден.

Чл. 21 (1) Поръчка може да бъде отменяна:

1. От Клиента

2. От Платформата drinkstore.bg, като в този случай Продавачът ще актуализира незабавно статуса на Поръчката съгласно предходния член;

3. От Продавача, поради различни причини, които го възпрепятстват да достави Продуктите в определеното количество и условия.

(2) Клиентът имат право да върне закупените Продукти в рамките на 14(четиринадесет) дневен срок от момента на получаването им. Връщането е допустимо, ако са запазени потребителски свойства, фабрични етикети и състояние на готовност за продажба на Продуктите. Правото за връщане не се отнася за Продукти попадащи под разпоредбите на чл.57 от ЗЗП. За да върнат Продуктите, Клиентите трябва да представят копие на доказателство за покупката им и да попълнят формуляр на заявка за връщане. При законосъобразно упражняване на това право от страна на Клиента, Продавачът изрично се съгласява да възстанови на Клиента сумите по Закон, свързани с искането за връщане.

(3) Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупен Продукт, Клиентът, може да използва стандарен формуляр за улесняване упражняването на правото на и да го изпрати, заедно с копие от касовия бон на имейл: office@drinkstore.bg. Примерен формуляр, може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ……………………… /името на търговеца/ ……………………………………………………………………. /адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: …………………………………………………. /описание на продукта/ Стоката е поръчана на …………………. Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/ ………………………………………………………………………../Име на потребителя/ Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. ……………………………. /Дата/ /Подпис на потребителя

(4)Продавачът е задължен да извести незабавно Платформата drinkstore.bg, когато получи върнат Продукт, при упражнено право на отказ по предходната алинея. В противен случай дължи съответната Комисиона.

(5) При други искания за връщане, които не съставляват упражняване право на отказ съгласно Законите и които трябва да бъдат решени чрез възстановяване на сумите по върнатите Продукти или чрез заменяне на Продукта, а Продавачът не разреши исканията в законовия или в разумен за Клиента срок, Платформата drinkstore.bg има правото да възстанови на Клиента тези суми, които след това да събере от съответния Продавач.

(6) Ако, без да има вина от страна на Платформата drinkstore.bg, Клиентът върне Продукт, поради несъответствие между поръчаното и доставеното, Продавачът ще отговаря за претърпените вреди и се задължава да достави правилната Поръчка на Клиента, на свой риск и за своя сметка. Ако Клиентът уведоми Платформата drinkstore.bg и Продавачът не достави правилната Поръчка в 14 дневен срок от регистриране на искането за връщане, Платформата drinkstore.bg има правото да възстанови на Клиента стойността на върнатите Продукти, като съответните суми следва да бъдат възстановени от Продавача.

Чл. 22 (1) Ако една от страните виновно не изпълни свое задължение(цялостно или частично), произтичащо от настоящите Общи условия или уреденото в Законите, изпълни го лошо или със закъснение, носи отговорност за всички вреди, причинени на другата страна или на трето лице.

(2) С изключение на случаите, предвидени от Законите, Продавачът е единственият отговорен за спазване на приложимите Закони за ДДС, както и за събиране, деклариране и плащане на всички данъци и такси за извършваната дейност през Платформата drinkstore.bg

(3) Продавачът носи изключителна отговорност за причинени вреди, свързани с качеството, съдържанието на информацията и снимките представени за всеки Продукт, за придобиването, разпространението, продажбата на Продуктите и за издаването на данъчни документи( напр. навременно фактуриране на реализираните продажаби чрез Платформата drinkstore.bg), както и за всякакви действия свързани с използването на Платформата drinkstore.bg.

(4) В случаите по ал. 1 Платформата drinkstore.bg има право, освен да получи пълно обезщетение за причинените вреди и да наложи санкцията „Временно прекратяване“(чл. 3 ал.7 от Общите условия).

(5) Платформата drinkstore.bg има право да Блокира Продукт, за който не се спазени изискванията на Законите или настоящите Общи условия, като за наложената санкция следва да се информира Продавача. Повторното активиране на Продукта/Продуктите ще се извърши в най-кратък срок след като се установи, че информацията и/или снимките, които са заредени в Платформата drinkstore.bg отговарят на съответните изисквания.

Чл. 23 (1) Приемайки настоящите Общи условия, Продавачът дава своето изрично съгласие, че при констатирано неизпълнение на задълженията му, произтичащи от членовете: 2; 4; 12; 13; и 18 на настоящите Общи условия дължи неустойка на „ДРИНКСТОР“ ООД от 1000 лв. до 10 000 лв. в зависимост от характера на извършеното нарушение.

(2) В случай на Отклоняване на Поръчка и/или Клиент, Продавачът се задължава да заплати на „ДРИНКСТОР“ ООД неустойка в размер на 1 000 лв. за всеки установен случай след потвърждаване от съд/арбитраж.

(3) Заплатеното по предходните членове не лишава „ДРИНКСТОР“ ООД от възможността да получи обезщетение за вредите надхвърлящи размера на получената неустойка, в случай че такива бъдат доказани по съответния ред.

Чл. 24 (1) Общите условия влизат в сила към датата на тяхното приемане от Продавача, за неограничен период от време време, а в случай, че бъдат изменени, се прилага разпоредбата на чл.4 ал.2 от Общите условия.

(2) Отношенията между Платформата drinkstore.bg и Продавача по настоящите Общи условия, се прекратяват:

1. По взаимно съгласие между страните;

2. Чрез прекратяване, на която и да е от страните.

3. Ако една от страните наруши свое задължение по Закон или предвидено в настоящите Общи условия, освен ако не отстрани нарушението в предоставен от насрещнтата страна подходящ срок;

4. Чрез изпращане на 30(тридесет) дневно предизвестие, като в този случай нито една от страните не може да търси неустойки, обезщетения и/или други претенции, свързани с прекратяване на договорните взаимоотношения.

(3) Прекратяването на отношенията, под каквато и да е форма, няма ефект върху вече породени задължения между страните.

Глава 4 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И КЛИЕНТ

Чл. 25 (1) Отношенията между Продавач и Клиент се уреждат чрез сключването на договор за продажба от разстояние чрез Платформата drinkstore.bg.

(2) Клиентът изразява желанието си да закупи определен Продукт като направи Поръчка в Платформата drinkstore.bg.

(3) Клиентът може да направи Поръчка в Платформата drinkstore.bg чрез добавянето на желаните Продукти в „количката“ и следвайки стъпките, указани в Платформата drinkstore.bg, за завършване регистрацията на Поръчката. Самото добавяне на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Продукта.

(4) Клиентът се задължава и отговаря за това, всички данни, които е предоставил на Платформата drinkstore.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката.

(5) С изпращането на Поръчката, Клиентът разрешава на drinkstore.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Поръчка.

(6) След като Поръчката е регистрирана, Клиентът получава по електронен път уведомление за това, изпратено от Платформата drinkstore.bg. Това уведомление не съставлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнение на Поръчката, а служи за известяване на Клиента, че Поръчката му е регистрирана в системата.

(7) Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаване от страна на Клиента, по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на посочения от него телефонен номер, на уведомление, че Продукта от Поръчката е готов за изпращане.

(8) Преди сключването на договора, Продавачът има право да откаже да изпълни(да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента.

9) Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение за някоя от страните по договора и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

- неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

- осъществяване на парична транзакция, която не води до постъпване на средства по съответната сметка;

- предоставените от Клиента данни в Платформата drinkstore.bg са непълни и/или грешни.

(10) Към сключения договор за продажба от разстояние са приложими всички норми от настоящите Общи условия.

Чл. 26 (1) Цената на всеки Продукт, е обявена в Платформата drinkstore.bg като крайна, включваща ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

(3) Клиентът е длъжен да предостави актуална, пълна и точна информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 27 По сключеният договор за продажба от разстояние, Продавачът има следните задължения:

1. Да достави поръчаните Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента.

2. Да осигури подходящо опаковане на Продуктите, позволяващо запазване на потребителските му качества по време на доставка.

3. Да осигури при изпращането необходимите съпътстващи Продукта документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания Продукт документ, то Клиента, може да сигнализира на email: office@drinkstore.bg и служители от Платформата drinkstore.bg ще направят всичко възможно, за своевременното му осигуряване.

Чл. 28 (1) Продавачът има право да използва подизпълнители при изпълнението на задълженията си по договора за продажба от разстояние, сключен чрез Платформата drinkstore.bg без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Продавачът носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои

Чл. 29 (1) Клиентът поема всички преки разходи по връщане на Продукти, които са предмет на сключения договор по чл. 25 от Общите условия, в случай, че се откаже от Договора и заяви това в 14 дневен срок считано от датата на получаване на Продукта(лично от Клиента или чрез негов представител).

(2) Клиентът следва да върне Продукта на адреса, посочен от Продавача, като междувременно го уведоми за връщането.

(3) Продавачът се задължава да възстанови платената цена по договора за продажба, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал при условията на настоящия член, в рамките на 14/четиринадесет/ дни от датата, на която е получено доказателство, че Клиентът е върнал съответния Продукт, който е бил предмет на сключения договор. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не начисли някакви такси. При плащания, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането. При плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

(4) Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на Продукти предмет на договора или до получаването на доказателство, че са били изпратени.

Чл. 30 Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

1. При доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето;

4. При доставка на Продукти, които след като са били доставени поради естество им са се смесили по начин не позволяващ да бъдат отделени;

Чл. 31 (1) Собствеността върху Продукта се прехвърля от Продавача с предаването му на Клиента респ. негов представител, след заплащане на цената. Предаването на Продукта се удостоверява с подписа на Клиента върху транспортния документ, предоставен при доставката.

(2) Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително и поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът своевременно уведомява за това Клиента. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне получената предварително цена за Продукта.

Чл. 32 (1) Клиентът може да заплати цената за поръчания Продукт по някой от следните начини:

1) В брой чрез наложен платеж при получаване на Продукта

2) По друг начин допустим от Платформата drinkstore.bg.

(2) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи отговорност за разходи свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са за сметка на Клиента. Затова Платформата drinkstore.bg препоръчва на своите Клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при електронни плащания.